Welcome to BPPA สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล

BPPA สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล
สำนักงานเลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Email : katemanee_k@saaa.co.th